Wczytuję dane...
Reklamacje | zwroty

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@meblarnia.com.pl lub listownie na adres siedziby firmy.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • a) imię, nazwisko, adres zamawiającego,
  • b) opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,
  • c) wskazać żądanie.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego w ciągu 14dni.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na wskazany adres.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Klienta.


Odstąpienie od umowy


1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem sklepu: meblarnia.com.pl są umowami zawieranymi na odległość. W myśl odpowiednich przepisów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@meblarnia.com.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność w przypadku zmniejszenia wartości rzeczy w związku z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i/lub funkcjonowania rzeczy. Stwierdzenie to nie dotyczy materacy, które w przypadku użytkowania nie podlegają zwrotowi.

5. Zaleca się odesłanie (o ile to możliwe) towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami. Powyższy zapis ma formę rekomendacji i nie wpływa na realizację prawa odstąpienia od umowy.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta na wskazany numer konta bankowego lub przekazem pocztowym  w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.

8. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.